“Πολλαπλά οφέλη αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση του προγράμματος «Νέοι Δρόμοι Ένταξης». Στο σύνολο τους, δημιουργούν πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ομαλή ένταξη των ΥΤΧ στην κοινωνία της πόλης της Λευκωσίας και της Κύπρου.

Κύρια αποτελέσματα

 • Ενισχύεται η εμπιστοσύνη των ΥΤΧ σε θεσμούς της Κύπρου
 • Ενισχύεται η αποδοχή και κατανόηση της διαφορετικότητας και καταπολεμούνται ξενοφοβικές αντιλήψεις
 • Γίνονται αντιληπτά τα οφέλη της αρμονικήςκαι γόνιμηςσυνύπαρξηςΥΤΧ και Κυπρίων σε διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής
 • Υποστηρηκτικές υπηρεσίες και ενισχυμένες ευκαιρίες συμμετοχής σε  δράσεις του Έργου συμβάλλουν σε βελτίωση της ποιότητας ζωής ενός σημαντικού αριθμού ΥΤΧ
 • Εξοπλίζονται οι  ίδιοι οιΥΤΧ με πληροφορίες και γνώσεις που αφορούν την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία
 • Αναπτύσσεται η ικανότητα εμπλοκής των οργανώσεων των ΥΤΧ  σε ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό των προγραμμάτων που τους αφορούν
 • Αναβαθμίζονται οι προσεγγίσεις των Τοπικών Αρχών και άλλων φορέων για την κοινωνική ένταξη ΥΤΧ
 • Ενδυναμώνεται ο ρόλος των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ΥΤΧ
 • Ενισχύονται τα τοπικά δίκτυα συνεργασίας φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ και άλλων  κυβερνητικών φορέων για την αντιμετώπιση των αναγκών ένταξης ΥΤΧ
 • Δικτυώνονται οι οργανώσεις ΥΤΧ με ΜΚΟ για συνεργασία και ανταλλαγή πληφοροριών και καλών πρακτικών

Αναμενόμενα αποτελέσματα σε αριθμούς:

 • Πέραν των 1200 ΥΤΧ αναμένεται να συμμετάσχουν σε ενέργειες δικτύωσης, πολιτιστικά και άλλα δρώμενα στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 • Πέραν των 800 Κυπρίων και Ευρωπαίων πολιτών αναμένεται να συμμετάσχουν σε ενέργειες δικτύωσης και άλλα δρώμενα του έργου.
 • Οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν καταλυτική και πολλαπλασιαστική επίδραση, στην προσέλκυση ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού ατόμων σε μελλοντικές δράσεις του προγράμματος”