Οι υπηρεσίες, εκδηλώσεις και άλλες δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε ΥΤΧ που κατοικούν νόμιμα στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα σε ΥΤΧ:

  • Που απολαύουν καθεστώτος πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας κατά την έννοια της Οδηγίας 2011/9/EU
  • Που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης μιας από τις πιο πάνω μορφές προστασίας αλλά δεν τους έχει ανακοινωθεί η τελική απόφαση
  • Που απολαύουν προσωρινής προστασίας κατά την έννοια της Οδηγίας 2001/55/EC
  • Που επανεγκαθίστανται ή έχουν επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε.
  • Που συμμορφώνονται με τα ειδικά μέτρα και / ή όρους πριν την αναχώρηση που ορίζονται από τη νομοθεσία της Κύπρου και της Ε.Ε. κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανόμενων των μέτρων που αφορούν την ικανότητα ένταξης στην κοινωνία ενός κράτους μέλους
  • Που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος ή, ανάλογα με την περίπτωση, βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης νόμιμης κατοικίας σε ένα κράτος μέλος.